Föreningens stadgar

§1 Föreningens namn är:

 

Föräldraföreningen för prematurfödda barn Helsingborg

 

Den grafiska profilen och logotypen skall överensstämma med Riksförbundet Svenska Prematurförbundet.

 

§2 Lokalföreningens ändamål

Föreningens uppgift är att inom sitt geografiska område:

- arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för barn födda för tidigt samt förbättra livssituationen för deras familjer och anhöriga.

- aktivt stödja för tidigt födda barn deras och anhöriga samt bevaka och tillvarata deras intressen.

- efter behov och önskemål driva aktiviteter för familjer med graviditets- komplikationer eller familjer till barn som vårdats på neonatalavdelning

 

§3 Obundenhet

Lokalföreningen skall i sin verksamhet vara partipolitiskt och religiöst obunden.

 

§4 Medlemskap

Fullvärdig medlem är enskild person eller familj som kan beviljas medlemskap av styrelsen och betalat avgift till lokalavdelningen.

Fullvärdig medlem innehar rösträtt på årsmötet.

En medlemsfamilj innehar en (1) röst på årsmötet om en(1) årsavgift betalats.

Familjemedlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag av årsmötet.

Organisationer eller enskilda personer kan stödja lokalföreningens verksamhet genom att bli stödmedlemmar.

Stödmedlemmar kan inte inneha förtroendeuppdrag, äger inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas till ombud på förbundsstämman.

 

§5 Beslutande organ

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse, med minst tre ledamöter som har att verka som föreningens verkställande organ.

Föreningens verksamhetsåret är 1 januari - 31 december.

 

§6 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast den 31 mars. Kallelse till årsmötet skall skickas ut tidigast fyra veckor och senast två veckor i förväg till samtliga medlemmar i lokalföreningen.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Årsmötet kan besluta att behandla en motion inkommen på årsmötet med 2/3 majoritet.

 

Röstning med fullmakt är tillåten. Medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

 

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande

4. Val av ordförande och sekreterare för möte

5. Godkännande av dagordningen

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning

10. Styrelsens ansvarsfrihet

11. Fastställande av antal styrelseledamöter

12. Val av ordförande på ett år

13. Val av styrelseledamöter på två år. Val av suppleanter på ett år

14. Val av ombud till förbundstämma på ett år

15. Eventuella fyllnadsval

16. Val av en revisor och en revisorssuppleant

17. Val av minst två ledamöter till valberedning varav en sammankallande

18. Behandling av motioner och förslag från styrelsen

19. Fastställande av verksamhetsplan och budget

20. Övriga frågor

 

§7 Föreningens styrelse och förvaltning

Styrelsen har att mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess tillgångar.

Styrelsen är beslutsmässig när hälften antal styrelseledamöter är närvarande.

Styrelsen kan utse ett arbetsutskott med uppgift att bereda styrelsens beslut.

 

§8 Firmatecknare

Föreningen tecknas av styrelsen eller den/de som styrelsen därtill utser.

 

§9 Medlemsavgift

Avgiftsnivåer för olika medlemskap bestäms av årsmötet.

 

§10 Uteslutning

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som allvarligt och påtagligt skadar föreningens verksamhet eller inte efterföljer styrelsens beslut.

 

§11 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast göras med enkel majoritet av två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie. Förslag till ändring skall skickas ut med kallelsen till mötet.

 

§12 Extra årsmöte

Styrelsen eller då minst hälften av föreningens medlemmar så begär har rätt att kalla till extra årsmöte.

Kallelsen skall vara medlemmar tillhanda tidigast fyra veckor och senast två veckor innan extra årsmöte.

 

§13 Upplösning

För beslut om upplösning av föreningen fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte.

Eventuella medel skall disponeras som mötet beslutar.

 

Svenska Prematurförbundet är ett riksförbund sammanslutet av lokalföreningar från olika delar av Sverige. Vår hjärtefråga är att förbättra situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer. Förbundet har också bildats för att vara en länk och underlätta dialog mellan profession och föräldrar. Vi är en ideell förening. Vi är politiskt och religiöst obundna.